İçeriğe geç
Erzurum Özçatlılar Evden Eve Nakliyat » Blog » İngilizce Nakliye Terim ve Sözcükleri

İngilizce Nakliye Terim ve Sözcükleri

Nakliyecilik alanına özgü bazı İngilizce terim ve sözcükler özellikli olarak derlenmiştir.

Exporter                         :  İhracatçı

Shipper                           :  Gönderici

Importer                         :  İthalatçı

Consigne                         :  Alıcı

Actuel consigne              : Gerçek alıcı

Notify                              :  İhbar

Central agent                 : Merkez acente

Foreign agent                 : Yurtdışı acente

Producer                         :  Üretici

Manufacturer                  : Üretici

Carrier                            : Taşıyıcı

Phone                             :  Telefon

Telefax                           :  Fax

Bank                               : Banka

Description                     : Açıklama

Status data                     : Durum bilgisi

Loading location             : Yükleme yeri

Loading port                   : Yükleme limanı

Transshipment port        : Aktarma limanı

Destination zone            : Varış bölgesi

Complete                        : Komple

Partial                             : Parsiyel

Shipment sequence no   : Yük sıra no

Co-load                           : Dış yükleme

Weight                            : Ağırlık

Gross weight                  : Brüt ağırlık

Chargeble weight          : Ücret ağırlığı

Net weight                     : Net ağırlık

Payment term                : Ödeme şekli

Charges                          : Ücretler

Freight charge                : Navlun ücreti

Freight tariff                  : Navlun tarifesi

Other tarif                      : Diğer tarifeler

Goods value                   : Navlun bedeli

Volume                           : Hacim

Order no and date         : Sipariş numarası ve tarihi

Destination                    :  Hedef

Ocean freight rate         : Deniz navlun oranı

Container                       : Konteyner

Our position no              : Bizim pozisyon numaramız

Your position no            : Karşı pozisyon numarası

Airfreight                       : Hava yükü (navlunu)

Seafreight                      : Deniz yükü (navlunu)

Truckfreight                   : Araç yükü ( navlunu)

Railfreight                      : Tren yükü (navlunu)

Vessel name                   : Gemi adı

Mother vessel                 : Ana gemi

Fedder vessel                 : Aktarma gemisi

Loading vessel               : Yükleme gemisi

Line                                : Hat

Total pcs                        : Toplam parça sayısı

Depart date                   : Kalkış tarihi

E.T.D.                             : Kalkış tarihi(Estimated time departure- Tah. kal. zam.)

E.T.A.                             : Varış tarihi (Estimated time arrival- Tahmini varış zam)

E.T.S.                             : Geminin tah. kalkış süresi ( Expected to sail)

Expected value              : Beklenen değer

FCL                                 : Dolu konteyner yükü

LCL                                 : Bir konteynerden daha az yük

FIATA B.L                       : Uluslararası yük taşıyıcıları federasyonu konşimentosu

Fixed wages                   : Sabit ücret

Forced                            : Zorunlu

Forwarding agent          : Nakliyat acentesi

Formal                            : Resmi

Free of tax                     : Gelir vergisi

Freight agent                 : Yükleme acentesi

Freight forwarder          : Aynı yöne gidecek malalrı toplayıp sevkeden şahıs .

Full set                           : Tam takım , eksiksiz

Freight invoice               : Navlun faturası

Insurer                           : Sigorta eden

İnsured                          : Sigorta edilen

Irrelevant costs             : Geçersiz maliyetler

Joint cargo                     : Birleştirilmiş kargo

Legalized invoice           : Faturanın konsolosluklarca vize edilmesidir

Liner                               : Tarifeli sefer yapan gemi

Manifest cargo               : Mal manifestosu . Kaptan gümrük idaresine bildirir .  

Arrival date                   :  Varış tarihi

Loading date                 : Yükleme tarihi

Requested arrival date : İstenen varış tarihi

Delivery date                 :  Teslim tarihi

Position list                   : Pozisyon listesi

Shipment list                 : Yükleme listesi

Position no                    : Pozisyon numarası

Shipment no                  : Yük numarası

Special shipment           : Özel yük

Full / Empty                   : Dolu / Boş

Shipper Details              :  Yükleme detayları

Cargo Details                 : Kargo(yük) detayları

Delivery agent               : Teslim acentesi

B/L FCR No                    : Deniz Konşimento numarası

Values decklaraed wh.  : Deponun bildirdiği değerler

MB/L No                         : Hava master ( ana ) konşimento numarası

HB/L  No                        : Hava house  (ana ) konşimento numarası

Contact person              : Bağlantı kurulacak kişi

Dimension                      : Ölçü , boyut

(Article/style/order no): Mal tanımı , biçim , sipariş no

Description of Goods     : Mal tanımı

Dangeorus carry            : Tehlikeli taşıma

Loading instruction       : Yükleme talimatı

Seal No                          : Mühür no

Voyage no                     : Sefer no

Package type                : Koli tipi

No of package               : Koli sayısı

Number of containers   : Konteyner adedi

Tare                              : Dara

Good kinds                    :(Lenght*Weight*Height)

Quantity                        : Miktar

Term of shipment         : Yükleme süresi

Flight no                       : Uçuş numarası

Opening date                : Açılış tarihi

Policy                             : Poliçe

Represantative             : Temsilci

Other info                      : Diğer bilgiler

Booking data                 : Rezervasyon bilgileri

Marketing data              : Pazarlama bilgileri

İnsurance data               : Sigorta bilgileri

Detail data                     : Diğer bilgiler

Agent-branch                 : Acente-şube

Domestic damage data  : Yurtiçi hasar bilgileri

Foreign damage data     : Yurtdışı hasar bilgileri

Board of directors          : Yönetim müdürü

Departman manage       : Departman müdürü

LC Number                      : Akreditif no

İnvoice value                  : Fatura değeri

Measurement                 : Ölçü

Remark                           : Dikkat edilecekler .

Date document received : Dökümanların alındığı tarih

Attached documents       : Ekli dökümanlar

Original or copy               : Orjinal , kopya

Accepted for carriage     : Taşınmak üzere alınmıştır .

Advanced freight            : Peşin avans navlun

Alongside                        : Bordroda , gemide

Branch                             : Şube

By order of …                  : … in emriyle

Carriage cartage             : Taşıma ücreti

Carriage contract            : Taşıma sözleşmesi

Cash aganist goods         : Mal mukabili ödeme

Cash payment                  : Peşin ödeme

Certification inspection   : Gözetim belgesi

Certificate of weight       : Çeki listesi

Certificate of insurance   : Sigorta belgesi

Certificate of origin         : Menşe şehadetnamesi

Clean bill of lading          : Temiz konşimento

Clause bill of lading        : Kusurlu konşimento

Clear goods through the customs : Gümrükten malları çekmek

Clear                                : Gümrükten malların çekilmesi

Closing date                     : Gemiye yüklenecek malın en son teslim edileceği tarih .

Combined transit             : Kombine taşımacılık

Multimodal transport      : Karma taşımacılık

Commission                      : Komisyon

Commodity                       : Eşya , mal

Tax                                   : Vergi

Container                         : Konteyner

Cost                                  : Maliyetler

Customs formalities         : Gümrük işlemleri

Country risk                      : Ülke riski

Currency adjusment factor:Dolardaki döviz kuru dalgalanmalarına göre 

                                                                         hesaplanmış orandan fazla veya az para 

                                                                         istemek   ( C.A.F. oranı )

Customs check                   : Gümrük kontrolü

Customs free                      : Gümrük vergisinden muaf

Customs offical                  : Gümrük memuru

Customs house                  : Gümrük dairesi

Customs inspection            : Gümrük denetlemesi

Customs endorsement       : Gümrük vizesi

Customs tariff                    : Gümrük tarifesi

Dead freight                       : Yüklenemeyen yük için ödenen navlun .

Deadline                             : İşin tamamlanması için son tarih .

Debtor                                : Borçlu

Direct bill of lading            : Aktarma yok .

Discharge ( Release)         : Serbest bırakma

Documentary collection     : Tahsil vesaiki

Documentary credit           : Akreditif

Door to door                       : Başlangıç yerinden alıcının ayağına teslim .

Durable goods                    : Dayanıklı mallar

Duration                             : Süre

Duty free (No dutiable)     : Gümrüksüz

En route                             : Yolda seyir halinde , yürümekte .

Euro 1 document                : Euro belgesi

Exworks                              : Satıcının fabrikasında teslim

Movement certificate         : Dolaşım belgesi

Non freight                         : Navlunsuz

Offer                                   : Teklif

Order                                  : Ordino

Order bill of lading             : Emre yazılı konşimento (sort of b/l)

Original invoice                  : Orjinal fatura

Overheads                          : Genel masraflar , sabit giderler

Owe                                    : Borçlu olmak

Payments                           : Ödemeler

Place of delivery                : Teslim yeri

Port free                            : Puldan muaf

Prime cost                         : Birincil maliyet

Profit                                 : Kar

Debit                                  : Zarar

Proforma invoice               : Proforma fatura

Audit                                  : Denetim

Railroad b/l                       : Demiryolu konşimentosu

Receiving inspection         : Teslim alma muayenesi

Reduction of tax                : Vergi indirimi

Relevant costs                   : Geçerli maliyetler

Remainder                         : Bakiye

Restricted cargo                : Taşınması kuralların yerine getirilmesiyle mümkün

                                             olabilecek kargo ( örnek : tehlikeli madde )

Revocation                         : Fesih , iptal etme

Rool on rool of (ro-ro)       : Yük ve araç taşıyan gemi seferleri

Settle (calculator)             : Hesaplamak

Shipping document            : Sevk vesaiki (sevk evrakları)

Settlement date                : Ödeme tarihi

Short delivery                    : Kısa noksan teslimat

Simple transit                    : Tek taşıma sistemi

Specimen                           : Örnek , numune

Stamp duty                        : Damga vergisi

Spot delivery                      : Derhal teslim

Stale b/l                             : Bayat konşimento (21 gün geçmiş bankaya verilmemiş 

                                             konşimento)

Standing order                   : İptal edilene kadar geçerli teklif

Started operation              : Başlamış operasyon

Stevedoring charges          : Limandaki yükleme boşaltma masrafları

Storage                              : Depolama

Stowage                             : Gemi ambarına veya konteynere yükleme

Strike price                        : Temel fiyat

Stuffing                              : Konteynere yükleme

Supplier (Vendor-Seller)   : Satıcı

Taking in charge                : Teslim alınmıştır

Take out of policy              : Sigorta ettirmek

Terms of payment              : Ödeme koşulları

Tender                                : Öneri , öneri mektubu

Tax office                           : Vergi dairesi

Transferable                      : Devredilebilir

Transshipment                   : Bir gemiden diğerine transfer

Uncontrollable cost            : Kontrol edilemeyen maliyetler

Under shipment                  : Eksik sevkiyat yapma

Unit value                           : Birim değer .

Visaed                                 : Vize edilmiş

Zero tarif                           : Gümrüksüz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Bağlan